Privacy Beleid

We R Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We R Fit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

ARTIKEL 1.                              VERANTWOORDELIJKHEID.

We R Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in dit Privacy Beleid.

ARTIKEL 2.               VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.

We R Fit verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw lidmaatschap, strippenkaart, actie en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Woonadres of correspondentieadres.
 • Telefoonnummer.
 • Emailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Tenaamstelling.
 • Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch contact.

ARTIKEL 3.               DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.

We R Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Om u te kunnen bellen, WhatsAppen en/of e-mailen indien dit nodig is om u op de hoogte te kunnen stellen van zaken die u als lid van We R Fit aangaan.
 • Om fysieke informatie in de vorm van post en/of goederen bij u af te kunnen leveren.
 • U op de hoogte te houden van evenementen, nieuwsbrieven en/of acties waaraan We R Fit zal meedoen.

ARTIKEL 4.               TERMIJN VAN BEWARING.

We R Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, tenaamstelling en overige persoonsgegevens; zolang u lid bent van We R Fit en uiterlijk tot vijf kalenderjaren voor de financiële administratie na beëindiging van het lidmaatschap, actie en/of strippenkaart.
 • IP-adres, activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type; twee jaren. Dit is de termijn dat een Google Analytics cookie uw (persoons)gegevens bewaart.

ARTIKEL 5.               DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN.

We R Fit verkoopt en/of deelt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de afhandeling van uw lidmaatschap, actie, strippenkaart of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ARTIKEL 6.                               GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL.

Via onze website en social media kanalen, houden wij graag iedereen op de hoogte van de activiteiten van We R Fit. Hiervoor maken wij gebruik van foto’s en/of video’s welke geplaatst kunnen worden op internet en/of social media waar u of uw kind mogelijk op staat. Geeft u expliciet geen toestemming om foto- en/of beeldmateriaal te gebruiken waar u of uw kind op staat, dan kunt dit mailen naar: jelkeweima@hotmail.com

 

ARTIKEL 7.               PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEREN.

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen.
 2. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door We R Fit.
 4. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen bij We R Fit om de persoonsgegevens die We R Fit beschikt van u in een computerbestand naar u, een ander of door uw genoemde organisatie te sturen.
 5. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming en/of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: jelkeweima@hotmail.com Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.
 6. We R Fit wilt u er tevens op wijzen u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


ARTIKEL 8.               BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS.

We R Fit neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw (persoons)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via: jelkeweima@hotmail.com