Algemene Voorwaarden

We R Fit is gevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69456674. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden We R Fit, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1.                              TOEPASSELIJKHEID.

 1. Deze Algemene Voorwaarden We R Fit zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training, aangeboden en/of verzorgd door We R Fit.
 2. We R Fit biedt verschillende soorten activiteiten aan, welke variëren van 30 minuten tot 120 minuten. We R Fit verzorgd o.a. personal trainingen, small group trainingen, circuit- en bokszaktrainingen, dames boksen, kinderfeestjes, workshops en clinics. De inhoud van iedere activiteit staat globaal beschreven op www.werfit.nl.
 3. Deze Algemene Voorwaarden We R Fit zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk abonnement of elke actie welke een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.
 4. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of actie alsook door deelname aan een training verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden We R Fit.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden We R Fit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. We R Fit kan de Algemene Voorwaarden We R Fit van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van We R Fit. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden We R Fit verstrekt.
 7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden We R Fit strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het We R Fit toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

ARTIKEL 2.               OVEREENKOMST.

 1. Een overeenkomst tussen We R Fit en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit een handtekening van de deelnemer.
 2. Voor We R Fit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Een overeenkomst tussen We R Fit en een deelnemer bestaat uit:

(1)   Een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen.

(2)  Een abonnement, dat bestaat uit:

(a) Een 1 keer per week abonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een training.

(b) Een 2 keer per week abonnement, dat in een bepaalde periode twee keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een training.

(c) Een onbeperkt abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal trainingen.

(3)   Een actie, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen.

ARTIKEL 3.               INTAKEPROCEDURE PERSONAL TRAINING EN SMALL GROUP TRAINING.

Bij personal training(en) en/of small group training(en) dient een intakeprocedure plaats te vinden. Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens deze deelneemt aan personal training(en) en/of small group training(en), een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden, ondertekend met handtekening en afgegeven worden aan We R Fit. Pas na ontvangst van het anamneseformulier zal er begonnen worden met de training(en).

  

ARTIKEL 4.               ABONNEMENTEN, STRIPPENKAARTEN EN ACTIES.

 1. Een abonnement, strippenkaart en/of actie zijn persoonlijk en niet overdraagbaar op derden.
 2. Een strippenkaart is beperkt geldig. De geldigheid van de strippenkaart is maximaal 6 maanden vanaf de aanschafdatum.
 3. Een strippenkaart loopt na 6 maanden automatisch af.
 4. Een abonnement is voor onbepaalde tijd en wordt automatisch maandelijks verlengd. Voor beëindiging zal de deelnemer We R Fit hiervan schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Nadat de deelnemer We R Fit schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van beëindiging, zal het abonnement nog één maand doorlopen.
 5. Een deelnemer kan een abonnement wijzigen door een ander abonnement, hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Het wijzigen van een abonnement kan gebeuren door het versturen van:
 1. een sms, email, WhatsApp of brief aan We R Fit.
 2. het nieuwe abonnement start op de eerste dag van een nieuwe maand nadat het verzoek is ontvangen.
 1. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een abonnement worden bevroren. We R Fit heeft het recht, hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd.

ARTIKEL 5.               PRIJZEN EN BETALING.

 1. De actuele prijzen van de strippenkaarten, abonnementen en acties staan op de website van We R Fit. We R Fit heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende prijzen en deze zijn steeds beschikbaar op de website van We R Fit. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde strippenkaarten, abonnementen en/of acties.
 2. Betalingen geschieden via maandelijkse automatische afschrijving. Maandelijks rond de 1e van de maand wordt het bedrag automatisch van de bankrekening van de deelnemer afgeschreven.
 3. Betaling van losse lessen dienen contant en gepast betaald te worden vooraf aan de desbetreffende training.
 4. De personal training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
 5. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer rechtswege in verzuim. De deelnemer wordt hier door We R Fit schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
 6. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is We R Fit gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, één en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
 7. Indien een deelnemer zich niet aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, is We R Fit bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
 8. We R Fit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 6.               VERPLICHTINGEN WE R FIT.

 1.  We R Fit staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de diensten die aangeboden worden op www.werfit.nl.
 2. We R Fit staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 3. We R Fit voert de werkzaamheden in het kader van de training(en) uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat We R Fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 4. We R Fit beschikt over een geldig Reanimatie en AED diploma.
 5. We R Fit houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

ARTIKEL 7.               VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER(S).

 1.  Deelnemers dienen elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij We R Fit voorafgaande aan de training.  We R Fit verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan en zal hieromtrent geen enkele mededeling(en) aan derden doen.
 2. Deelnemers dienen pijn(en), onbehagen gevoel, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training(en) te melden aan We R Fit.
 3. Deelnemers dienen niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de trainingen.
 4. Deelnemers dienen wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer, en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch door te geven aan We R Fit.

ARTIKEL 8.               ANNULERINGEN EN/OF TE LAAT KOMEN.

 1.  Personal training(en), small group training(en), kinderfeestjes en clinics kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen dienen door de deelnemer en/of aanvrager persoonlijk worden gemeld bij We R Fit. Voor gemiste afspraken ontvangt de deelnemer en/of aanvrager geen terugbetaling. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of aanvrager om training(en) en/of activiteiten bij te wonen zoals ze gepland zijn.
 2. Personal training(en) en small group training(en) beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de training buiten de schuld van We R Fit om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.
 3. Indien We R Fit door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met de deelnemer kan een andere datum worden vastgesteld.
 4. Annuleren van een inschrijving voor een trainingstraject kan alleen schriftelijk en voor het trainingstraject is gestart. We R Fit bevestigt de annulering schriftelijk. In het geval dat het trainingstraject is gestart, kan niet meer worden geannuleerd.
 5. De kosten voor de deelnemer, contractspartij en/of wederpartij zijn:
 • Annuleren langer dan 4 weken voor aanvang van het trainingstraject is kosteloos.
 • Annuleren tussen 3 tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject bedraagt 25% van het factuurbedrag.
 • Annuleren tussen 2 tot 3 weken voor aanvang van het trainingstraject bedraagt 50% van het factuurbedrag.
 • Annuleren tussen 1 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject bedraagt 75% van het factuurbedrag.
 • Annuleren korter dan 1 week voor aanvang van het trainingstraject bedraagt 100% van het factuurbedrag.

ARTIKEL 9.               ONTBINDING.

 1.  Een deelnemer kan een overeenkomst met We R Fit alleen schriftelijk ontbinden via een email of brief, gericht aan We R Fit. De deelnemer moet dit doen voor de 1e van de maand.
 2.  De overeenkomst loopt tot de laatste dag van de eerst volgende maand waarin de overeenkomst is opgezegd.
 3.  Op de deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

ARTIKEL 10.             DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING.

 1. We R Fit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van We R Fit.
 2. Buitengewone omstandigheden leveren voor We R Fit altijd overmacht op en ontheffen We R Fit van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is We R Fit ontslagen van zijn verplichting de overeenkomst na te komen.
 3. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. We R Fit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
 4. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan de deelnemer door We R Fit van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 5. Indien tijdens of omtrent een training misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke We R Fit bied. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de desbetreffende deelnemer.

ARTIKEL 11.             AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
 2. We R Fit, zijn medewerkers en/of trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een training.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van We R Fit, zijn medewerkers en/of trainers, is We R Fit niet aansprakelijk.
 4. We R Fit is niet aansprakelijk voor enige blessures of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.
 5. We R Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.
 6. We R Fit is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben afgesloten.
 7. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

ARTIKEL 12.             GEZONDHEID.

 1. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.
 2. De deelnemer verklaart dat hij of zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat is, om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen.
 3. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 4. We R Fit behoudt zich het recht voor om naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

 

ARTIKEL 13.             WEBSITE, DISCLAIMER EN PRIVACY.

 1. We R Fit respecteert de privacy van zijn deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. We R Fit gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal We R Fit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
 3. Deelnemer verklaart hierbij toestemming te geven aan We R Fit, dat We R Fit zijn of haar persoonsgegevens mag verwerken.
 4. Indien de deelnemer niet of niet meer wilt dat We R Fit zijn of haar persoonsgegevens mag verwerken, dient de deelnemer dit schriftelijk kenbaar te maken naar We R Fit.
 5. We R Fit zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 6. De trainers van We R Fit en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 7. De verstrekte informatie op de website www.werfit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 8. Hoewel We R Fit de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van zijn website, kan We R Fit niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van We R Fit sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 9. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.werfit.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door We R Fit gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. We R Fit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 10.     De website www.werfit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van We R Fit.

ARTIKEL 14.             KLACHTEN.

 1. Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van We R Fit zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij We R Fit te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij We R Fit, via email of post.
 2. We R Fit beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien We R Fit verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer na constatering hiervan.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden We R Fit.

ARTIKEL 15.             GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

 1. Van deze Algemene Voorwaarden We R Fit kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door We R Fit.
 2. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Assen.